smiles as receives lashes

Smiles as receives lashes